สำหรับทำสวน ทำไร่, ทำฟาร์ม/ ที่ดินติดแหล่งน้ำธรรมชาติ