สำหรับทำสวน ทำไร่, ทำฟาร์ม/ ที่ดินบนเนินสูงและที่ราบ